KVKK Kapsamında Aydınlatma Metni

VERİ GİZLİLİK BEYANI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 1. AMAÇ

     Bu politikanın amacı; KISIK BALIK MALZ. İNŞ. SAN. TİC. A.Ş Bundan sonra (“Kısık Balık”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, www.albashop.com.tr internet sitesine (“Site”) üye olmanız ve/veya size elektronik ticari ileti gönderilmesini kabul etmeniz halinde, kişisel verilerinizin kullanımı, korunması ve haklarınız hakkında veri sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

 1. KAPSAM

     Bu dokümanın kapsamı, kanun hükümleri ile belirlenmiş olan kişisel verileri KISIK BALIK MALZ. İNŞ. SAN. TİC. A.Ş tarafından işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen KISIK BALIK MALZ. İNŞ. SAN. TİC. A.Ş bünyesindeki gerçek kişiler ve departmanlardır.

 

 1. SORUMLULUK
  • KVK Komitesi üyeleri süreçlerin denetlenmesinden ve doğru işlediğinden emin olunması görevindedir
  • Bilgi İşlem yöneticisi kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması gereken teknik tedbirlerden sorumludur.
  • İdari tedbirlerin sorunsuz yürütülmesi sorumluluğu da Veri Temsilcisi’ne aittir.

 

 1. TANIMLAR
  • KISIK BALIK: KISIK BALIK MALZ. İNŞ. SAN. TİC. A.Ş
  • Kanun: 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması” Kanununu ifade etmektedir.
  • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi tanımlamaktadır.
  • Servis Hesabı: Sistem ve uygulamalar tarafından kullanılan ve kişilerin kullanmadığı hesaplardır. Teknik kısıtlar hariç servis hesapları login hakkına sahip değildirler.
  • Kullanıcı Hesabı: Sistem ve uygulamalar üzerinde veri oluşturma, okuma, güncelleme veya silme yetkisine sahip, kişilerin kullandığı hesaplardır.
  • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı belirtmektedir.
  • Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlardır.
  • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi tanımlamaktadır.

 

  

 1. UYGULAMA
  • İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir:
 • Adınız, soyadınız ve doğum tarihiniz,
 • Cinsiyet bilginiz (paylaşmayı tercih etmeniz halinde),
 • E-posta adresiniz ve cep telefonu/sabit hat numaranız,
 • Site’ye üye olurken belirleyeceğiniz kullanıcı adı ve şifreniz,
 • Site’yi kullanımınıza ilişkin IP adres bilgileri ve log kayıtları,
 • Sipariş ve fatura bilgileriniz (vereceğini siparişler, tarihi, zamanı ve miktarı, sipariş içeriği ürün bilgileri, ödeme şekli),
  • Kişisel verileriniz hangi amaçlarla işlenmektedir: Site’ye üye olmanız halinde, kişisel verileriniz
 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Üyelik sözleşmesinden kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Şirket’in iş stratejilerini planlamak ve iş birimlerinin bu kapsamda yaptığı çalışma, proje ve faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Sipariş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Sipariş geçmişinizi görüntüleme hizmeti verebilmek,
 • Üye talep ve şikâyetlerinin kısa zamanda çözümleyebilmek için sizinle iletişime geçmek,
 • Çevrimiçi alışveriş yapan üyenin yasal yaşını doğrulamak (doğum tarihi aracılığıyla),
 • Bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,” “(f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.


 

 

 • Site’ye üye olurken elektronik ticari ileti gönderimine onay vermeniz halinde, kişisel verileriniz;
 • Üyeleri tanımak ve kişiselleştirilmiş kampanya, avantaj, promosyon, ürün tanıtımı, reklam, pazar araştırması anketleri ve müşteri memnuniyeti hizmetleri sunmak,
 • Alba Shop ürünlerine yönelik kampanya ve yenilikler hakkında üyeleri bilgilendirmek,
 • Alba Shop ürün ve hizmetlerine yönelik yenilik ve kampanyalar hakkında sizlerle iletişime geçebilmek,
 • Haber bültenleri, koleksiyon tanıtımları ve ürün katalogları gibi pazarlama içerikleri göndermek.

amaçlarıyla KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

 • Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanmakta ve İşlenmektedir: Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca,  Siteyi ziyaret etmeniz, ve albashop.com.tr üzerinden işlem yapmanız ya da sosyal medya hesapları kanalıyla hesabınıza giriş yapmayı tercih etmeniz halinde ilgili sosyal medya kanalı tarafından kişisel verilerinizin Alba Shop ile paylaşılması ile elektronik olarak otomatik yollarla toplanmaktadır.
 • Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılmaktadır: Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır.
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.
 • İş birimlerimiz tarafından kullanılan çevrimiçi yazılım sistemlerine yönelik bakım-destek hizmetinin alınması amacıyla anlaşmalı firma(lar) ile paylaşılabilecektir.
 • İş birimlerimiz tarafından ürün gönderimi ve kurulum gibi hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacı ile anlaşmalı firma(lar) ile paylaşılabilecektir.
 • Size e-posta ya da sms ile kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz halinde, Alba Shop tarafından yürütülen genel ve size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, Pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek, anket yapmak amaçlarıyla tanıtım, pazarlama, reklam ve benzeri konularda sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla yurtiçinde ve aşağıdaki koşulları sağlamak koşulu ile yurtdışında bulunan iş ortakları ve elektronik hizmet sağlayıcıları ile paylaşmaktayız.


 

 

Yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenen kişisel verileriniz, Alba Shop’un ürün ve hizmetlerine dair satış, pazarlama, e-ticaret ve müşteri ilişkileri ve yönetimi faaliyetlerinin veri tabanları yurt dışında olan çevrimiçi yazılım sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi nedeniyle, KVKK’nın 9 (1) maddesi uyarınca açık rızasının bulunması halinde, açık rıza doğrultusunda, yahut; işlenecektir.

 

 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan sonra “Kurul”olarak anılacaktır.) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) 
 • Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülke ve/veya ülkeler (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) ile sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı, KVKK ve ilgili sair mevzuat başta olmak üzere, Kurul tarafından alınan kararlar ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve gerekli tüm güvenlik önlemler alınarak gerçekleştirilecektir.

 • İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK” olarak anılacaktır.) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.), KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıdaki haklar tanınmıştır.
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


 

 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yukarıda sayılan haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle, 

Mahmutbey Mah. İstoç Toptancılar Sit. 2419. Sok. No:155 Mahmutbey/Bağcılar adresindeki merkez ofisimize bizzat yazılı başvuru metni ile birlikte gelerek,

kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

(varsa) tarafınızca daha önce Kısık Balık’a bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected]  adresine elektronik posta göndererek 

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

 1. AMAÇ

 

Bu politikanın amacı; KISIK BALIK MALZ. İNŞ. SAN. TİC. A.Ş Bundan sonra (“Kısık Balık”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, www.albashop.com.tr internet sitesine (“Site”) üye olmanız ve/veya size elektronik ticari ileti gönderilmesini kabul etmeniz halinde, kişisel verilerinizin kullanımı, korunması ve haklarınız hakkında veri sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

 1. KAPSAM

 

Bu dokümanın kapsamı, kanun hükümleri ile belirlenmiş olan kişisel verileri KISIK BALIK MALZ. İNŞ. SAN. TİC. A.Ş tarafından işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen KISIK BALIK MALZ. İNŞ. SAN. TİC. A.Ş bünyesindeki gerçek kişiler ve departmanlardır.

 

 1. SORUMLULUK
  • KVK Komitesi üyeleri süreçlerin denetlenmesinden ve doğru işlediğinden emin olunması görevindedir
  • Bilgi İşlem yöneticisi kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması gereken teknik tedbirlerden sorumludur.
  • İdari tedbirlerin sorunsuz yürütülmesi sorumluluğu da Veri Temsilcisi’ne aittir.

 

 1. TANIMLAR
  • KISIK BALIK: KISIK BALIK MALZ. İNŞ. SAN. TİC. A.Ş
  • Kanun: 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması” Kanununu ifade etmektedir.
  • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi tanımlamaktadır.
  • Servis Hesabı: Sistem ve uygulamalar tarafından kullanılan ve kişilerin kullanmadığı hesaplardır. Teknik kısıtlar hariç servis hesapları login hakkına sahip değildirler.
  • Kullanıcı Hesabı: Sistem ve uygulamalar üzerinde veri oluşturma, okuma, güncelleme veya silme yetkisine sahip, kişilerin kullandığı hesaplardır.
  • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı belirtmektedir.
  • Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlardır.
  • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi tanımlamaktadır.

 

 

 

 1. UYGULAMA
  • İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir:
 • Adınız, soyadınız ve doğum tarihiniz,
 • Cinsiyet bilginiz (paylaşmayı tercih etmeniz halinde),
 • E-posta adresiniz ve cep telefonu/sabit hat numaranız,
 • Site’ye üye olurken belirleyeceğiniz kullanıcı adı ve şifreniz,
 • Site’yi kullanımınıza ilişkin IP adres bilgileri ve log kayıtları,
 • Sipariş ve fatura bilgileriniz (vereceğini siparişler, tarihi, zamanı ve miktarı, sipariş içeriği ürün bilgileri, ödeme şekli),
  • Kişisel verileriniz hangi amaçlarla işlenmektedir: Site’ye üye olmanız halinde, kişisel verileriniz
 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Üyelik sözleşmesinden kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Şirket’in iş stratejilerini planlamak ve iş birimlerinin bu kapsamda yaptığı çalışma, proje ve faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Sipariş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Sipariş geçmişinizi görüntüleme hizmeti verebilmek,
 • Üye talep ve şikâyetlerinin kısa zamanda çözümleyebilmek için sizinle iletişime geçmek,
 • Çevrimiçi alışveriş yapan üyenin yasal yaşını doğrulamak (doğum tarihi aracılığıyla),
 • Bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,” “(f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.


 

 

 • Site’ye üye olurken elektronik ticari ileti gönderimine onay vermeniz halinde, kişisel verileriniz;
 • Üyeleri tanımak ve kişiselleştirilmiş kampanya, avantaj, promosyon, ürün tanıtımı, reklam, pazar araştırması anketleri ve müşteri memnuniyeti hizmetleri sunmak,
 • Alba Shop ürünlerine yönelik kampanya ve yenilikler hakkında üyeleri bilgilendirmek,
 • Alba Shop ürün ve hizmetlerine yönelik yenilik ve kampanyalar hakkında sizlerle iletişime geçebilmek,
 • Haber bültenleri, koleksiyon tanıtımları ve ürün katalogları gibi pazarlama içerikleri göndermek.

amaçlarıyla KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

 • Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanmakta ve İşlenmektedir: Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca,  Siteyi ziyaret etmeniz, ve albashop.com.tr üzerinden işlem yapmanız ya da sosyal medya hesapları kanalıyla hesabınıza giriş yapmayı tercih etmeniz halinde ilgili sosyal medya kanalı tarafından kişisel verilerinizin Alba Shop ile paylaşılması ile elektronik olarak otomatik yollarla toplanmaktadır.
 • Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılmaktadır: Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır.
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.
 • İş birimlerimiz tarafından kullanılan çevrimiçi yazılım sistemlerine yönelik bakım-destek hizmetinin alınması amacıyla anlaşmalı firma(lar) ile paylaşılabilecektir.
 • İş birimlerimiz tarafından ürün gönderimi ve kurulum gibi hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacı ile anlaşmalı firma(lar) ile paylaşılabilecektir.
 • Size e-posta ya da sms ile kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz halinde, Alba Shop tarafından yürütülen genel ve size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, Pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek, anket yapmak amaçlarıyla tanıtım, pazarlama, reklam ve benzeri konularda sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla yurtiçinde ve aşağıdaki koşulları sağlamak koşulu ile yurtdışında bulunan iş ortakları ve elektronik hizmet sağlayıcıları ile paylaşmaktayız.


 

 

Yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenen kişisel verileriniz, Alba Shop’un ürün ve hizmetlerine dair satış, pazarlama, e-ticaret ve müşteri ilişkileri ve yönetimi faaliyetlerinin veri tabanları yurt dışında olan çevrimiçi yazılım sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi nedeniyle, KVKK’nın 9 (1) maddesi uyarınca açık rızasının bulunması halinde, açık rıza doğrultusunda, yahut; işlenecektir.

 

 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan sonra “Kurul”olarak anılacaktır.) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) 
 • Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülke ve/veya ülkeler (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) ile sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı, KVKK ve ilgili sair mevzuat başta olmak üzere, Kurul tarafından alınan kararlar ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve gerekli tüm güvenlik önlemler alınarak gerçekleştirilecektir.

 • İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK” olarak anılacaktır.) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.), KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıdaki haklar tanınmıştır.
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


 

 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yukarıda sayılan haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle, 

Mahmutbey Mah. İstoç Toptancılar Sit. 2419. Sok. No:155 Mahmutbey/Bağcılar adresindeki merkez ofisimize bizzat yazılı başvuru metni ile birlikte gelerek,

kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

(varsa) tarafınızca daha önce Kısık Balık’a bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected]  adresine elektronik posta göndererek 

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

ÇEREZ POLİTİKASI

 1. AMAÇ

 

Bu politikanın amacı; KISIK BALIK MALZ. İNŞ. SAN. TİC. A.Ş Bundan sonra (“Kısık Balık”) olarak, internet sitesi ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuatına (“KVK Mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi için azami hassasiyeti göstermekte ve internet sitemiz aracılığıyla çerez kullanmakta olduğumuzu belirtmek isteriz. Çerez Politikasının amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.albashop.com.tr internet sitesinin (“Site”) Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri[DY2] (“İlgili Kişi”) tarafından ziyaret edilmesi ile elde edilen çerezlerin, türleri ve kullanım amaçları hakkında ilgili sizleri bilgilendirmektir.

 

 1. KAPSAM

 

Bu dokümanın kapsamı, kanun hükümleri ile belirlenmiş olan kişisel verileri KISIK BALIK MALZ. İNŞ. SAN. TİC. A.Ş tarafından işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen KISIK BALIK MALZ. İNŞ. SAN. TİC. A.Ş bünyesindeki gerçek kişiler ve departmanlardır.

 

 1. SORUMLULUK
  • KVK Komitesi üyeleri süreçlerin denetlenmesinden ve doğru işlediğinden emin olunması görevindedir
  • Bilgi İşlem yöneticisi kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması gereken teknik tedbirlerden sorumludur.
  • İdari tedbirlerin sorunsuz yürütülmesi sorumluluğu da Veri Temsilcisi’ne aittir.

 

 1. TANIMLAR
  • KISIK BALIK: KISIK BALIK MALZ. İNŞ. SAN. TİC. A.Ş
  • Kanun: 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması” Kanununu ifade etmektedir.
  • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi tanımlamaktadır.
  • Servis Hesabı: Sistem ve uygulamalar tarafından kullanılan ve kişilerin kullanmadığı hesaplardır. Teknik kısıtlar hariç servis hesapları login hakkına sahip değildirler.
  • Kullanıcı Hesabı: Sistem ve uygulamalar üzerinde veri oluşturma, okuma, güncelleme veya silme yetkisine sahip, kişilerin kullandığı hesaplardır.
 2. UYGULAMA
  • Çerez Nedir: Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda (“cihaz”) saklanan söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak sağlayan çoğunlukla harf veya sayılardan oluşan küçük metin dosyalarıdır.
  • Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir: Çerezler vasıtasıyla Site üzerindeki kullanım ve ziyaret alışkanlıklarınız, oturum bilgileriniz, geçmiş işlemleriniz ve gezinme bilgileriniz işlenmektedir.


 

 

 • Çerezler Hangi Yöntemle Toplanmakta ve Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır: Kısık Balık olarak, günlük dosyalar, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığımız çerezlerden oluşan kişisel verilerinizi, KVK Mevzuatına uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak kaydıyla işlemekteyiz.
 • Site ziyaretçilerimize daha iyi hizmet sağlayabilmek amacıyla Site üzerinde gezinme bilgileriniz işlenmekte, bu amaç ile sınırlı olarak üçüncü kişilerle paylaşılmakta ve güvenli olarak saklanmaktadır.
 • Tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla geçmiş işlemleriniz depolanmaktadır.
 • Pazarlama izniniz dikkatinde size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, Site’nin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amaçlarıyla, Site üzerinde gezinme bilgileriniz ve/veya Site üzerindeki kullanım geçmişiniz izlenebilmektedir.
  Site’nin nasıl kullanıldığını analiz etmek ve Siteyi kullanım deneyiminizi iyileştirmek amaçlarıyla işlevsel ve analitik çerezler kullanılmaktadır.
 • İlgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla reklam çerezleri kullanılmaktadır.

Bu şekilde, Site’yi kullandığınızda size daha uygun içerikler, kişiye özel kampanya ve ürünler sunulmakta ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunulmamaktadır. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Kısık Balık, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak farklı yöntemlerle toplanan bilgileri veya farklı zamanlarda Site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir

 • Hangi Çerez Türleri Kullanılmaktadır: Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır. Aşağıda Sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz:
  • Zorunlu (Temel) Çerezler: Sitenin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. Örneğin, sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır. Bu çerezlerin devre dışı bırakılması hizmet ve özelliklerin kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.
  • Kalıcı Çerezler: Site’nin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan ve tarayıcılar vasıtasıyla tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. Bu tür çerezler, yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesini daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.
  • Oturum Çerezleri: Siteyi ziyaretiniz süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezler, kişisel veri içermezler ve kişisel verilerin internette aktarılma ihtiyacını azaltmaya yardım eder. Bu çerezleri silebilir veya kullanılmalarını engelleyebilirsiniz; ancak, bu çerezlerin devre dışı bırakılması, Site performansının düşmesine ve kullanıcı deneyiminizin kısıtlanmasına neden olabilir.
  • İşlevsel ve Analitik Çerezler: Siteye nereden bağlandığınız, Site üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi Siteyi nasıl kullandığınızın izlenmesi dâhil olmak üzere, Siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanılan çerezlerdir.
  • Reklam Çerezleri: Site üzerinde sizin ilgi alanlarınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun içerikler sağlamamıza yardımcı olan çerezlerdir.

 

 • Flash Çerezleri: Sitede yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerezlerdir.
 • Google Analytics İşlevi
  • İzleme / Analiz Kullanılma Amacı: Performans ve kullanıcı deneyimini artırmak için, siteye gelen ziyaretçi hareketlerini farklı açılardan ölçümlemek ve analiz etmek. Çalışma Yöntemi: internet sitesi içerisinde hangi ekranlarda gezindiğiniz ve neler yaptığınız hakkında isimsiz (anonim) toplu veriler sağlar.
  • Çerez Türü: Üçüncü Parti, Kalıcı ve Oturum çerezleri.
 • Google Adwords İşlevi:
  • Siteler Arası İzleme Kullanılma Amacı: Gezinme davranışlarınızdan yola çıkılarak, reklamlarımızın size özel, kişiselleştirilmiş olarak gösterilebilmesi.
  • Çalışma Yöntemi: Ziyaretçiler hakkında, internet sitesinden önce ve sonra ziyaret edilen siteler gibi isimsiz (anonim) bilgiler sağlar.
  • Çerez Türü: Üçüncü Parti, Kalıcı ve Oturum çerezleri
 • Hotjar İşlevi:
  • İzleme / Analiz Kullanılma Amacı: Planlanan kampanyalara ait verimliliği arttırmak, kullanıcı profiline göre farklı reklam iletişimleri (yeniden pazarlama vb.) sunmak, gelecek planların oluşturulmasında fayda sağlamak amacıyla siteye gelen ziyaretçiler hakkında davranışsal izleme yaparak isimsiz (anonim) bilgiler toplamaktır.
  • Çalışma Yöntemi: İnternet sitesine gelen kullanıcıların coğrafi (konum) ve teknik bilgileri (ip, cihaz, browser, işletim sistemi vb.) geliştirilen adserver yazılımı ile sağlanmaktadır.
  • Çerez Türü: Üçüncü Parti, Kalıcı ve Oturum çerezleri
 • Çerez Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirsiniz: Sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir; tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde, Sitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz; ancak, Site’nin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişiminiz sınırlı olabilir, kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir.

 

 

 • İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir: KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin;
 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildirmek isteriz. Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle,


“Mahmutbey Mah. İstoç Toptancılar Sit. 2419. Sok. No:155 Mahmutbey/Bağcılar” adresindeki merkez ofisimize yazılı başvuru formu ile bizzat gelerek, kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, (varsa) tarafınızca daha önce Şirket’e bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz

 

 

Whatsapp Destek Hattı x İletişime geçmek için hemen tıklayınız Tıklayınız
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.